Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van de Fa. Lock GmbH, Ertingen, Duitsland, geldig voor bestellers gevestigd in de Europese Unie of Zwitserland

   

§ 1 Toepassingsgebied, Vorm

(1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten ("Kopers"). De AV zijn alleen van toepassing als de koper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijk rechtspersoon, of een speciaal publiekrechtelijk fonds is.

(2) De AV zijn met name van toepassing op contracten voor de aankoop en/of levering van roerende goederen ("goederen"), ongeacht of de leverancier de goederen zelf produceert of inkoopt bij leveranciers (§§ 433, 651 BGB). Tenzij anders overeengekomen, zijn de AV in de versie zoals deze geldig was op het moment van onze bestelling, of tenminste, zoals deze de laatst keer in schriftvorm aan de leverancier, als een raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige contracten is meegedeeld, van toepassing, zonder dat we er in elk afzonderlijk geval opnieuw op moeten wijzen.

(3) Onze AV zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden alleen onderdeel van het contract, als en voor zover wij uitdrukkelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze toestemmingsvereiste is in elk geval van toepassing, bijvoorbeeld ook als we met kennis van de AV van de koper de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

(4) In individuele gevallen gemaakte, aparte afspraken met de koper, (inclusief nevenaf-spraken, uitbreidingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze AV. Behoudens tegenbewijs, is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.

(5) Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot het contract (bijv. vaststellen van termijnen, melding van gebreken, opzeggen of vermindering), moeten schriftelijk worden ingediend, d.w.z. in schrift- of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke formaliteiten en verder bewijs, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de aangever, blijven onaangetast.

(6) Verwijzingen naar de geldende wettelijke voorschriften zijn slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking, zijn bijgevolg de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij ze in deze AV rechtstreeks of uitdrukkelijk worden gewijzigd of uitgesloten.

§ 2 Overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt ook als we de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - hebben verstrekt, waarin we eigendomsrechten en auteursrechten hebben voorbehouden.

(2) De bestelling van de goederen door de koper geldt als een bindend contractaanbod. Tenzij in de bestelling anders vermeld, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen 3 weken na ontvangst te accepteren.

(3) De acceptatie kan ofwel schriftelijk (bijv. door een orderbevestiging) of door het leveren van de goederen aan de koper, worden aangegeven.

§ 3 Leveringstermijn en vertraging in levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij het accepteren van de goederen aangegeven. Is dit niet het geval, dan geldt een leveringstijd van ongeveer 3 weken na het sluiten van het contract.

(2) Als we niet in staat zijn om de bindende leveringstijd te halen, om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (service niet beschikbaar), dan zullen we de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en tegelijkertijd de te verwachten nieuwe leveringstijd aangeven. Is het ook binnen de nieuwe leveringsperiode niet mogelijk om de service te leveren, dan hebben wij het recht om het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen; een reeds door de koper verrichte tegenprestatie zullen wij onmiddellijk vergoeden. Als niet beschikbare service geldt in dit geval met name de te late zelfbevoorrading van onze leverancier, als we een congruente dekkingstransactie hebben gesloten, ons noch onze leverancier schuld treft, of dat wij in individuele gevallen niet verplicht zijn om de goederen te kopen.

(3) Het moment waarop vertraging in onze levering begint, wordt bepaald door de wettelijke bepalingen. In elk geval is een herinnering door de koper vereist. Blijven we in gebreke om te leveren, dan kan de koper forfaitaire schadevergoeding eisen voor de schade die hij oploopt door de vertraging. De contractuele boete bedraagt voor elke volledige kalenderweek dat de vertraging duurt 0,5% van de netto prijs (leveringswaarde), totaal echter maximaal 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om aan te kunnen tonen dat de koper geen of slechts aanzienlijk minder schade heeft geleden dan het bovengenoemde vaste tarief.

(4) De rechten van de koper overeenkomstig § 8 van deze AV en onze wettelijke rechten, met name als de verplichting tot uitvoering is uitgesloten (bijv. vanwege de onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of uitvoering achteraf), blijven onaangetast.

§ 4 Levering, risico-overdracht, acceptatie, vertraging in acceptatie

(1) De levering vindt plaats vanuit het magazijn, waar ook de plaats van uitvoering voor de levering en een eventuele uitvoering achteraf is. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (aankoop per verzending). Voor zover niet anders overeengekomen, hebben we het recht om de verzendwijze (met name transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen.

(2) Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de goederen gaat uiterlijk op het moment van overdracht van de goederen over op de koper. Bij aankoop per verzending, gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de goederen en het risico van vertragingen echter al over, zodra de goederen worden afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de verzending. Is een acceptatie overeengekomen, dan is deze bepalend voor de overdracht van het risico. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen acceptatie de wettelijke bepalingen van het Werkvertragsrecht. Voor overdracht of acceptatie geldt hetzelfde als de koper in gebreke blijft.

(3) Blijft de koper in gebreke om zaken te accepteren, werkt hij niet mee, of wordt onze levering vertraagd door andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, dan hebben wij het recht om een vergoeding te eisen voor de schade die dit oplevert, inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor brengen wij een forfaitaire vergoeding in rekening van 50,00 Euro per kalenderdag, beginnend met de leveringstermijn of - bij afwezigheid hiervan - met de melding dat de goederen klaar zijn voor verzending.

Het aantonen van een hogere schade en onze wettelijke claims (met name vergoeding voor extra kosten, redelijke vergoeding, opzeggen) blijven onaangetast; de vergoeding moet echter met verdere geldvorderingen verrekend worden. Het blijft de koper toegestaan om aan te tonen dat wij geen schade, of slechts aanzienlijk minder schade, hebben geleden dan het bovengenoemde vaste tarief.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn steeds onze op het moment van sluiting van het contract geldende actuele prijzen van toepassing, af magazijn, plus wettelijke omzetbelasting.

(2) Bij verkoop per verzending (§ 4, lid 1), betaalt de koper de transportkosten af magazijn en de kosten van een door de koper gevraagde transportverzekering. Als we de werkelijk gemaakte transportkosten die in individuele gevallen ontstaan niet berekenen, gelden forfaitaire transportkosten (exclusief transportverzekering) van 12% van de netto waarde van de goederen  als overeengekomen. Eventuele kosten voor douanerechten, belastingen en andere openbare kosten worden gedragen door de koper.

(3) De aankoopprijs is verschuldigd en moet betaald worden binnen 14 dagen na factuurdatum en levering, of acceptatie van de goederen. We hebben echter, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, het recht om op elk moment geheel of gedeeltelijk, tegen vooruitbetaling, te leveren. Een dergelijk voorbehoud melden wij uiterlijk op het moment van de orderbevestiging.

(4) Met het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn geraakt de koper in verzuim.Over de aankoopprijs wordt tijdens de vertraging een rente berekend volgens de wettelijk geldende standaardrente. We behouden ons het recht voor om verdere schade te claimen, die veroorzaakt is door vertraging. Ten opzichte van ondernemers blijft ons recht op commerciële vervaldagrente (§ 353 HGB) onaangetast.

(5) De koper heeft alleen recht op verrekening of retentierechten, voor zover zijn vordering wettelijk vastgesteld of onbetwist is. In geval van leveringsgebreken, worden de tegenrechten van de koper, met name in overeenstemming met § 7 (6) zin 2 van deze AV, niet beïnvloed.

(6) Blijkt na het sluiten van het contract (bijv. door een aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure) dat onze claim op de koopprijs in gevaar wordt gebracht door het onvermogen van de koper om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan hebben wij, volgens de wettelijke voorschriften die gelden in geval van het weigeren om prestaties uit te voeren, en - indien nodig - na het stellen van een deadline – het recht om het contract op te zeggen (§ 321 BGB). In het geval van contracten voor de productie van niet-vervangbare artikelen (eenmalige productie), kunnen we het opzeggen onmiddellijk aangeven; de wettelijke voorschriften voor de overbodigheid van het stellen van termijnen blijven ongewijzigd.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen voortkomend uit het koopcontract en een lopende zakelijke relatie (gegarandeerde vorderingen) volledig zijn betaald, behouden we ons het eigendom voor van de verkochte goederen.

(2) De goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet aan derden worden verpand of volledig als zekerheid worden overgedragen, voordat de gegarandeerde vorderingen volledig zijn betaald. De koper moet ons er onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte stellen als een aanvraag wordt ingediend om een insolventieprocedure te openen, of als derden (bijv. door beslaglegging) toegang krijgen tot de goederen die aan ons toebehoren.

(3) Gedraagt de koper zich in strijd met het contract, met name door de aankoopprijs niet te betalen, dan hebben wij, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het recht om het contract op te zeggen en/of op basis van het eigendomsvoorbehoud de goederen op te eisen. Het verzoek tot overdracht omvat geen verklaring van herroeping; we zijn veeleer gerechtigd om alleen de goederen op te eisen en ons recht om uit het contract terug te treden voor te behouden. Betaalt de koper de verschuldigde aankoopprijs niet, dan kunnen we deze rechten alleen doen gelden, als we de koper eerder, zonder succes, een redelijke betalingstermijn hebben voorgesteld, of als een dergelijke termijn, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, overbodig is.

(4) De koper heeft het recht om, tot het moment van herroeping in overeenstemming met het onder (c) bepaalde, de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, door te verkopen en/of te verwerken. In dat geval zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing.

(a) Het eigendomsvoorbehoud geldt voor de producten die het resultaat zijn van het bewerken, vermengen of combineren van onze producten, voor hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Blijft bij het bewerken, vermengen of combineren met producten van derden hun eigendomsrecht bestaan, dan verwerven wij het mede-eigendom in verhouding van de factuurwaarden van de bewerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het resulterende product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) De vorderingen op derden, die voortvloeien uit de wederverkoop van de goederen of het product aan derden, worden door de koper nu al, in hun geheel, of ter waarde van ons eventuele mede-aandeel in overeenstemming met de vorige paragraaf, voor zekerheid aan ons overgedragen. Wij aanvaarden de overdracht. De onder Punt 2 genoemde verplichtingen van de koper zijn ook van toepassing op de overgedragen vorderingen.

(c) De koper blijft naast ons bevoegd om de vordering te innen. Wij verplichten ons de vordering niet te innen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, hij zonder problemen presteert en wij het eigendomsvoorbehoud niet door het toepassen van een recht in overeenstemming met Punt 3 uitoefenen. Is dit echter het geval, dan kunnen we de koper vragen om aan ons de toegewezen vorderingen en hun debiteuren kenbaar te maken, alle benodigde informatie voor het innen te verstrekken, de bijbehorende documenten te overhandigen en de debiteuren (derden) op de hoogte te brengen. Daarnaast hebben wij in dit geval ook het recht om de toestemming aan de koper in te trekken om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verkopen en te bewerken.

(d) Komt de te realiseerbare waarde van het onderpand van onze vorderingen boven de 10%, dan zullen we, op verzoek van de koper, onderpanden naar onze keuze vrijgeven.

§ 7 Garantieclaims van de koper

(1) Ten aanzien van de rechten van de koper bij materiële en juridische gebreken (inclusief onjuiste en minderlevering, alsook ondeskundige montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders aangegeven. In alle gevallen blijven de wettelijke uitzonderingsbepalingen bij definitieve levering van de onbewerkte goederen aan een consument onaangetast, ook als deze ze verder heeft verwerkt (recht van verhaal van de eindverkoper, overeenkomstig §§ 478 BGB). Vorderingen, voortkomend uit het recht van verhaal van de eindverkoper zijn uitgesloten als de defecte goederen die door de koper of een andere ondernemer zijn gekocht, verder zijn verwerkt, bijv. door inbouw in een ander product.

(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is, boven alles, de overeenkomst die is gesloten over de kwaliteit van de goederen. Als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen gelden alle productbeschrijvingen die deel uitmaken van het individuele contract of die door ons (met name in catalogi of op onze website) openbaar zijn gemaakt.

(3) Is de kwaliteit niet overeengekomen, dan moet volgens de wettelijke regeling beoordeeld worden of er een defect is of niet (§ 434 (1) regel 2 en 3 BGB). Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere derde partijen (bijv. reclame-uitingen).

(4) De vorderingen van de koper voor gebreken veronderstellen dat hij zijn wettelijke controle- en meldingsverplichtingen (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. Wordt bij de levering, de controle, of op een later tijdstip een defect geconstateerd, dan dienen wij daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht. In elk geval moeten zichtbare gebreken binnen (aantal) werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld en tijdens de inspectie niet zichtbare gebreken binnen dezelfde periode na ontdekking. Wordt door de koper niet naar behoren op defecten gecontroleerd en/of worden deze niet correct door hem gemeld, dan is onze aansprakelijkheid voor defecten, die niet, of niet tijdig, of niet correct worden gemeld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, uitgesloten.

(5) Is het geleverde product defect, dan kunnen we er eerst voor kiezen om een aanvullende prestatie te leveren, door het defect te verhelpen (herstel) of door een defectvrij artikel te leveren (vervanging). Ons recht, om aanvullende prestaties, onder wettelijke voorwaarde, te weigeren blijft onaangetast.

(6) Wij hebben het recht om de verschuldigde aanvullende prestatie afhankelijk te maken van het feit of de koper de verschuldigde aankoopprijs betaalt. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de aankoopprijs in verband met het defect achter te houden.

(7) De koper moet ons de tijd en gelegenheid geven die nodig zijn om de aanvullende prestatie te verrichten, met name om de afgekeurde goederen voor inspectiedoeleinden over te dragen. In het geval van een vervangende levering, moet de koper het defecte artikel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, aan ons retourneren. De aanvullende prestatie omvat niet het verwijderen van het defecte item of het opnieuw inbouwen, als we oorspronkelijk niet tot installeren verplicht waren.

(8) De kosten, die nodig zijn voor het controleren en de aanvullende prestaties, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, alsook eventuele uitbouw- en installatiekosten, worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen door ons gedragen of vergoed, op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een defect. Anderzijds kunnen wij van de koper verlangen dat hij de kosten vergoedt, die voortvloeien uit het ongerechtvaardigde verzoek om het defect te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het defect niet voor de koper herkenbaar was.

(9) In dringende gevallen, bijv. als de operationele veiligheid in gevaar komt, of om onevenredige schade te voorkomen, heeft de koper het recht om het defect zelf te verhelpen en van ons vergoeding te vragen voor de objectief noodzakelijke kosten die hierdoor ontstaan. Van een dergelijke eigen uitvoering moeten wij onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte worden gebracht. Het recht om zelf herstel uit te voeren geldt niet, als wij gerechtigd zijn om een aanvullende prestatie volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.

(10) Als de aanvullende uitvoering is mislukt, of een door de koper in te stellen redelijke termijn voor de aanvullende uitvoering, zonder resultaat, is verlopen, of volgens de wettelijke bepalingen kan worden afgewezen, kan de koper het contract herroepen of de koopprijs verlagen. Als het gebrek te verwaarlozen is, bestaat er geen herroepingsrecht.

(11) Aanspraken van de koper op vergoeding of terugbetaling van uitgaven die tevergeefs zijn gedaan, gelden ook bij defecten alleen in overeenstemming met § 8 en zijn voor de rest uitgesloten.

Op al onze producten is de wettelijke garantieperiode van 12 maanden van toepassing.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

(1) Tenzij in deze AV, inclusief de hierna volgende bepalingen, anders staat vermeld, zijn wij in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(2) Wij zijn, in het kader van schuldaansprakelijkheid, aansprakelijk voor schade - ongeacht de wettelijke basis – in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij onderworpen aan mildere aansprakelijkheidsnormen. In overeenstemming met wettelijke voorschriften (bijv. voor zorgvuldigheid in eigen zaken) geldt aansprakelijkheid dan alleen

a) voor letselschade met de dood tot gevolg, lichamelijke schade of gezondheidsschade,

b) voor schade door niet onaanzienlijke schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting, die er op de eerste plaats voor zorgt dat het contract op de juiste manier wordt uitgevoerd en waarvan de contractpartner mag verwachten en op kan vertrouwen dat hij wordt nagevolgd); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het vervangen van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(3) De aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals deze voortvloeien uit Punt 2 zijn ook van toepassing op plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld wij volgens wettelijke voorschriften verantwoordelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing voor zover we kwaadwillig een defect hebben verborgen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben overgenomen en op aanspraken van de koper volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

(4) Vanwege een plichtsverzuim dat niet de vorm van een defect heeft kan de koper zich alleen terugtrekken of het contract opzeggen, als wij voor dat plichtsverzuim verantwoordelijk zijn. Een onbeperkt recht van opzeggen door de koper (m.n. in overeenstemming met. §§ 651, 649 BGB) wordt uitgesloten. Voor de rest zijn de wettelijke vereisten en rechtsgevolgen van toepassing.

§ 9 Verjaring

(1) In afwijking van § 438 (1) Nr. 3 BGB, is de algemene verjaringstermijn voor claims die voortvloeien uit materiële en juridische gebreken één jaar na levering. Is een bestelling over-eengekomen, dan start de verjaringstermijn op het moment van de acceptatie.

(2) Gaat het bij de goederen echter om een gebouw, of om een object dat in overeenstemming met het normale gebruik ervan als een gebouw gebruikt is en gezorgd heeft voor het gebrek ervan (bouwmateriaal), dan is de verjaringstermijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vijf jaar vanaf levering (§ 438 (1) Nr. 2 BGB). Andere wettelijke bijzondere voorschriften betreffende verjaringstermijnen blijven onverlet (m.n. § 438 (1) Nr. 1, (3), §§ 444, 445bBGB).

(3) Bovengenoemde verjaringstermijnen van het verkooprecht gelden ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding door de koper, die berusten op een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Vorderingen tot schadevergoeding door de koper overeenkomstig § 8 (2) Regel 1 en Regel 2(a), alsook de vorderingen die vallen onder de Productaansprakelijkheidswet, verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Plaats van uitvoering, Bevoegde rechtbank, Toepasselijk recht, Contracttaal

(1) Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, is onze vestiging in 88521 Ertingen.

(2) Is de besteller een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon, of een speciaal publiekrechtelijk fonds, dan geldt als bevoegde rechtbank voor alle ontstane geschillen, incl. wisselvorderingen, de vestigingsplaats van ons bedrijf. We hebben echter ook het recht om een procedure aan te spannen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de plaats waar de besteller gevestigd is.

(3) Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

(4) Tussen ons en de besteller wordt de toepassing van het Duitse recht overeengekomen met uitzondering van § 10 (3) en met uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. Voorwaarden en effecten van het onder Punt 6 overeengekomen eigendomsvoorbehoud zijn echter onderworpen aan de wettelijke bepalingen van de betreffende locatie waar het product is opgeslagen, voor zover de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht niet-ontvankelijk of ondoeltreffend is.

(5) De contracttaal is Duits. Mochten de betekenis van de Duitse tekst en een vertaling van de tekst van het contract of van deze leverings- en betalingsvoorwaarden in een andere taal van elkaar afwijken, dan heeft de betekenis van de Duitse tekst voorrang.

§ 11 Binding van het contract

Het contract blijft bindend, ook als afzonderlijke punten van de voorwaarden of afzonderlijke delen van de leverings- en betalingsvoorwaarden onwerkzaam blijken. Het hiaat dat voortvloeit uit het verwijderen van de onwerkzame bepaling moet te goeder trouw worden opgevuld in de zin van het contract.

Versie: Augustus 2019