Leverings- en betalingsvoorwaarden

van de firma Lock Antriebstechnik GmbH, Ertingen/Germany, geldig voor afnemers die buiten de Europese Unie of Zwitserland gevestigd zijn.

  

1. Algemeen

 • 1.1 De volgende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien der opdrachtgever ondernemer in de zin van § 14 BGB, een rechtspersoon naar publiekrecht of een openbaar beleggingsfonds is en gevestigd buiten de Europese Unie of Zwitserland.
 • 1.2 Onze diensten vinden slechts plaats onder de volgende voorwaarden. Voorwaarden van de opdrachtgever verplichten ons niet, ook al zijn deze niet uitdrukkelijk door ons afgewezen. 
 • 1.3 Voor de uitvoering en afwikkeling van zakelijke aangelegenheden verwerken we de desbetreffende gegevens en slaan deze op, voor zover dit noodzakelijk is. Voor andere doeleinden worden deze gegevens niet gebruikt.

2. Offerte en leveringsomvang

 • 2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. De bestelling geldt pas als geaccepteerd, wanneer deze door ons schriftelijk bevestigd is, waarbij voor nakoming van de schriftelijke vorm de document-indeling volgens § 126b BGB voldoende is. Voor de leverhoeveelheid is onze schriftelijke orderbevestiging maatgevend. Additionele afspraken en veranderingen dienen door ons schriftelijk bevestigd te worden.
 • 2.2 Voor afbeeldingen, tekeningen, kostencalculaties en andere documentatie, gegevens alsmede monsters behouden we ons eigendoms- en auteursrechten voor: deze mogen niet gedupliceerd en voor derden toegankelijk gemaakt worden, tenzij met onze schriftelijke toestemming.
 • 2.3 Toepassingsvoorbeelden en berekeningen zijn niet bindend en vertegenwoordigen meer bepaald geen  toegezegde eigenschappen. Wij behouden ons inzover veranderingen met betrekking tot de uitvoering voor. Incomplete of onjuiste technische gegevens van de opdrachtgever komen voor zijn rekening. Veranderingen in de constructie blijven voorbehouden.

3. Prijzen, betaling, levering

 • 3.1 Onze prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, voor levering af fabriek (ex Works Ertingen Incoterms 2010) normaal verpakt zonder aanspraak op enkelstuksverpakking en/of transportverzekering.
 • 3.2 Onze prijzen zijn exclusief de van overheidswege vastgestelde BTW die op de dag van facturatie van toepassing is.
 • 3.3 Het factuurbedrag is onmiddellijk netto betaalbaar. Betalingskortingen of korting op producten dienen apart vastgelegd te worden. Wij behouden ons het recht voor, betaling van elke voorafgaande levering te verlangen ofwel vooruitbetaling.  
 • 3.4 Ten opzichte van onze vorderingen kan de opdrachtgever alleen verrekening toepassen of een retentierecht uitoefenen, indien zijn vordering onbetwist of als rechtsgeldig vastgesteld is. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van een retentierecht wegens vorderingen van de opdrachtgever ten opzichte van ons in geld. Wegens andere vorderingen jegens ons is retentierecht uitgesloten, tenzij het om hetzelfde contract gaat.

4. Levertijd

 • 4.1 De levertijd begint met het versturen van de orderbevestiging, echter niet, voordat alle documenten, vergunningen, en vrijgaves die door opdrachtgever verschaft dienen te worden in ons bezit zijn met inbegrip van de afgesproken aanbetaling. De levertijd wordt als nageleefd gezien indien we voor het verstrijken ervan het product voor verzending gereedgemeld hebben of het product ons bedrijf verlaten heeft.
 • 4.2 Voor zover we bindende levertijden, om redenen waarop we geen invloed hebben, niet kunnen aanhouden (capaciteit niet beschikbaar, het niet-voldoen aan wettelijke voorschriften), zullen we de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis stellen en tegelijkertijd de vermoedelijke, nieuwe levertermijn meedelen. Is de capaciteit ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar of blijkt haar onmogelijkheid (in zijn geheel of in wezenlijke delen) naderhand, buiten onze invloed, dan hebben wij het recht, helemaal of gedeeltelijk afstand te doen van het contract. Een reeds gedane betaling van de opdrachtgever wordt onmiddellijk terug gestort. Schadeclaims kan de opdrachtgever in dit geval niet indienen. Als voorbeeld van niet-beschikbaarheid van de capaciteit in deze betekenis geldt met name ook de niet-tijdige aanlevering door onze toeleveranciers, wanneer we overeenkomstige inkoopcontracten afgesloten hebben. De wettelijke rechten inzake ontbinding van de koop en beëindiging van de overeenkomst van de verkoper alsmede de wettelijke voorschriften voor de afwikkeling van het contract bij een uitsluiting van de aansprakelijkheid (bijv. onmogelijkheid van de prestatie of onredelijkheid van prestatie en/of van nakoming achteraf) blijven van kracht.
 • 4.3 Het begin van de leveringsvertraging wordt bepaald door de wettelijke voorschriften. In elk geval is echter een aanmaning door de opdrachtgever noodzakelijk. Bij overschrijding van de levertijd, is de opdrachtgever onder uitsluiting van verdere aanspraken gerechtigd, een schadeloosstelling voor overschrijding van de levertijd te eisen. Deze bedraagt voor iedere afgesloten kalenderweek 0,5 %, in zijn totaliteit echter hoogstens 5 % van de waarde van dat onderdeel van onze prestaties, dat ten gevolge van de vertraging niet tijdig of niet contractueel gebruikt kan worden. Dit geldt niet, in zoverre ons opzet of grote nalatigheid bewezen kan worden of wij in geval van schade aan leven, lijf of gezondheid absoluut aansprakelijk zijn. Een verandering van de bewijslast is hiermee niet verbonden. We hebben de vrijheid, aan te tonen, dat een schade helemaal niet of beduidend kleiner of wezenlijk geringer is dan het vaste bedrag dat ervoor staat. 
 • 4.4 De inachtneming van levertijden vormt de basis voor het nakomen van de contractuele verplichtingen door de opdrachtgever. 
 • 4.5 Geeft de opdrachtgever, nadat we de levertijd reeds overschreden hebben, voor de uitvoering van onze prestaties een redelijke extra termijn en loopt deze zonder resultaat af, dan is de opdrachtgever verplicht, op ons verzoek binnen een redelijke termijn te verklaren, of hij bij aanwezigheid van de voorwaarden vooraf alsnog nakoming verlangt, afstand doet van het contract, en/of schadevergoeding verlangt in plaats van prestatie. Recht op schadevergoeding heeft de opdrachtgever alleen dan, wanneer ons opzet of grote nalatigheid, aanzienlijk plichtsverzuim of verwijtbare overtreding van een wezenlijke contractuele verplichting ten laste kan worden gelegd of we wegens schade aan leven, lijf of gezondheid absoluut aansprakelijk zijn. In geval van een verwijtbare overtreding van een wezenlijke contractuele verplichting zijn we alleen aansprakelijk voor vergoeding van typisch contractuele, redelijkerwijs voorspelbare schade. 
 • 4.6 Wordt verzending op verzoek van de opdrachtgever uitgesteld, dan berekenen we hem de opslagkosten, beginnend een maand na de mededeling verzendgereed, bij opslag in ons bedrijf minstens 0,5 % van de factuurwaarde voor iedere volle maand. Geven we de opdrachtgever een redelijke extra termijn, dan zijn we na het verstrijken ervan, gerechtigd zelf over het te leveren product te beschikken en de opdrachtgever met een redelijke extra termijn te beleveren. Inzake aantoonbaarheid en het doen gelden van hoge of lagere opslagkosten kunnen de partijen zelf onderlinge afspraken maken.
 • 4.7 Is de opdrachtgever te laat met de afname van de bestelde producten, dan kunnen we na afloop van een nieuwe redelijke termijnbepaling afstand doen van het contract en een schadevergoeding van 15% van de ordergrootte verlangen. Het eisen van compensatie van een grotere schade blijft voorbehouden. De opdrachtgever blijft voorbehouden een geringere schade aantoonbaar te maken.

5. Overgang van het risico

 • 5.1 Het risico gaat uiterlijk met de verzending van de leveringsonderdelen op de opdrachtgever over, dit geldt ook in het geval er deelleveringen plaatsvinden of we nog andere werkzaamheden, bijvoorbeeld kosten voor verzending of toevoer en installatie, overgenomen hebben. Op verzoek van de opdrachtgever en voor zijn rekening verzekeren we het te leveren goed. 
 • 5.2 Wordt de verzending om redenen vertraagd waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, dan gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf het tijdstip dat het goed verzendgereed is, wij zijn echter verplicht op verzoek en voor rekening van de opdrachtgever de verzekeringen te regelen, die hij vraagt. 
 • 5.3 Deelleveringen zijn toegestaan. 

6. Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1 Tot de volledige betaling van alle (ook saldo-) vorderingen en eventuele verplichtingen, die ons ten opzichte van de opdrachtgever nu en in de toekomst toekomen, worden ons hiermee de volgende zekerheden verstrekt: 
 • 6.2 Het geleverde goed blijft tot betaling van alle verbintenissen, aangegaan door de opdrachtgever uit het handelsverkeer ons eigendom.
 • 6.3 We staan de opdrachtgever toe, behoudens herroeping, de geleverde goederen, in het kader van een behoorlijk zakelijk verkeer door te verkopen, tenzij de vordering, ontstaan uit deze doorverkoop reeds aan anderen overgedragen is of om andere redenen niet aan ons overgedragen kan worden; het recht van doorverkoop vervalt zodra de opdrachtgever niet betaalt. 
 • 6.4 De hem uit deze doorverkoop, verhuur of uit een economisch soortgelijke beschikking toekomende vordering staat de opdrachtgever reeds nu voor onze zekerheid aan ons af; daarbij maakt het geen verschil, of over de goederen met eigendomsvoorbehoud zonder of na combinatie met andere zaken beschikt werd. 
 • 6.5 Tot herroeping onzerzijds, is de opdrachtgever gerechtigd overgedragen vorderingen te innen, hij dient echter de door hem geïnde bedragen onmiddellijk aan ons over te dragen, voor zover onze vordering betaald dient te worden. Het incassorecht vervalt ook zonder onze uitdrukkelijke herroeping, wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover ons niet nakomt of financieel verlies lijdt, wanneer betalingen gestaakt worden of een akkoordprocedure – of insolventieprocedure aangevraagd wordt. Op ons verzoek dient de opdrachtgever ons de voor de inning noodzakelijke gegevens over de overgedragen vorderingen te verstrekken, de bijbehorende documenten te overleggen en de debiteur van de overdracht in kennis te stellen. 
 • 6.6 De opdrachtgever mag het geleverde goed noch verpanden noch als garantie in eigendom geven. Bij beslaglegging alsmede inbeslagname of andere beschikkingen door derden dient hij ons onverwijld op de hoogte te stellen. Kosten van interventies worden door de opdrachtgever gedragen. 
 • 6.7 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, vindt een be- en verwerking van het geleverde goed plaats alsmede een combinatie met andere goederen voor ons, echter zonder verplichtingen voor ons, en zonder dat ons recht op eigendom teniet gedaan wordt.
 • 6.8 Bij verwerking, verbinding, menging of vermenging van de goederen met eigendomsvoorbehoud met andere goederen die geen eigendom van de opdrachtgever zijn, komt ons het daarbij ontstane mede-eigenaarsaandeel in de nieuwe zaak in verhouding tot de factuurwaarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud tot de overige te verwerken goederen ten tijde van de verwerking, verbinding, menging of vermenging toe.
 • 6.9 Verkrijgt de opdrachtgever het volledige eigendom over de nieuwe zaak, dan zijn we het erover eens, dat de opdrachtgever ons in verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte resp. verbonden, gemengde of vermengde goederen met eigendomsvoorbehoud mede-eigendomsrecht bij de nieuwe zaak verleent en dit zonder kosten voor ons uitoefent.
 • 6.10 Worden de goederen met eigendomsvoorbehoud samen met andere goederen, en wel dadelijk, of zonder ofwel na verwerking, verbinding, menging of vermenging doorverkocht, dan geldt de hierboven overeengekomen pré-overdracht slechts voor de factuurwaarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud, die samen met de andere goederen doorverkocht worden. 
 • 6.11 Wij verplichten ons tegenover de opdrachtgever, de ons toekomende zekerheden te laten vervallen voor zover deze de waarde van onze af te dekken vorderingen met 20 % overtreffen. 
 • 6.12 Wij hebben het recht, de goederen met eigendomsvoorbehoud terug te eisen, wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen of ondanks een volgens de kalender bepaalde tijd of ingebrekestelling niet nakomt. Het eisen van de teruggave betekent tegelijkertijd de annulering van de overeenkomst.

7. Materiële tekortkomingen

 • 7.1 Is er een tekortkoming aan de orde waar wij verantwoordelijk voor zijn, dan hebben we het recht, deze naar onze keuze door kosteloos herstel of kosteloze vervanging op te heffen. Vervangen bestanddelen worden ons eigendom. Zijn we niet bereid tot herstel of daartoe niet in staat, in het bijzonder duurt dit langer dan redelijkerwijs verwacht mag worden, en waarvoor wij verantwoordelijk zijn, of mislukken minstens 2 reparatie pogingen, is de opdrachtgever – onverminderd een eventuele vordering tot schadevergoeding volgens sub. 8 – gerechtigd, de overeenkomst te annuleren of aanspraak te maken op vermindering van de vergoeding. 
 • 7.2 Voor zover de opdrachtgever recht op vergoeding van materiële tekortkomingen naar keuze vorderen kan, is hij verplicht, op ons verzoek binnen een redelijke termijn te laten weten, of hij, als wordt voldaan aan de voorwaarden alsnog nakoming van de verplichting verlangt, de overeenkomst annuleert, aanspraak maakt op vermindering van de koopprijs en/of schadevergoeding in plaats van prestatie verlangt. 
 • 7.3 De kosten van de maatregelen voor het alsnog nakomen achteraf, met name transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten komen voor onze rekening, tenzij de kosten stijgen, omdat het geleverde goed achteraf naar een andere plaats dan de locatie waar de opdrachtgever gevestigd is, vervoerd werd en de verplaatsing niet voldoet aan een normaal gebruik. Voor zover het soort nakoming of de nakoming zelf alleen met buitenproportionele kosten mogelijk is, kunnen we dit afwijzen.
 • 7.4 De opdrachtgever is verplicht, onze levering na ontvangst onmiddellijk te onderzoeken en zichtbare gebreken onverwijld schriftelijk aan ons te melden. 
 • 7.5 Aanspraken op vergoeding van materiële tekortkomingen verjaren over 12 maanden. Dit geldt niet, wanneer de wet volgens § 438 alinea 1 Nr. 2 BGB (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), § 479 alinea 1 BGB (verhaalrecht) en § 634 a alinea 1 Nr. 2 BGB (technische tekortkomingen) langere termijnen voorschrijft resp. voor overeenkomsten, die in hun totaliteit in de VOB/B zijn opgenomen. In afzonderlijke gevallen verlenen we een verlenging van de garantietermijn.
 • 7.6 Aanspraken op vergoeding van materiële tekortkomingen bestaan niet voor materiële tekortkomingen, die om de volgende redenen ontstaan zijn : oneigenlijk of verkeerd gebruik, niet volgens de voorschriften uitgevoerd, resp. regelmatig onderhoud, foutieve montage resp. ingebruikname door de opdrachtgever of door derden, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen (bijv. smeermiddelen), vervangende materialen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, voor zover deze niet door ons zijn veroorzaakt, evenals bij een slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit en een geringe aantasting van de bruikbaarheid. De rechten op vergoeding van materiële tekortkomingen vervallen verder, wanneer de opdrachtgever onze voorschriften inzake inbouw, inschakeling, behandeling en onderhoud van onze apparatuur of delen niet opvolgt en eventuele inspecties niet op de juiste wijze laat uitvoeren. De meegeleverde gebruiksaanwijzingen en onderhoudsplannen maken deel uit van deze voorwaarden over de aanspraken op vergoeding van materiële tekortkomingen. 
 • 7.7 Aanspraken op schadeloosstelling van de opdrachtgever volgens § 478 BGB tegenover ons bestaan slechts in zoverre als de opdrachtgever met de verbruiker naast de wettelijke aanspraken op vergoeding van materiële tekortkomingen geen verdere regelingen getroffen heeft. Punt 7.3 is van overeenkomstige toepassing. 
 • 7.8 Voor de aansprakelijkheid onzerzijds geldt voor het overige punt 8. Verdere aanspraken vanwege materiële tekortkomingen zijn uitgesloten. 

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor verdergaande aanspraken is onze verplichting tot schadeloosstelling in geval van lichte onachtzaamheid beperkt tot schadevergoeding door onze aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten. We zijn bereid, op verzoek de opdrachtgever inzage in onze polis te verlenen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor schade die niet aan het geleverde goed zelf ontstaan is. Tenzij blijkt, dat er aan het geleverde goed kenmerken ontbreken die door ons uitdrukkelijk gegarandeerd zijn geworden, en het juist de bedoeling van de garantie geweest is, de opdrachtgever tegen schade, die niet aan het geleverde goed zelf ontstaat te beschermen, respectievelijk wanneer het gebrek opzettelijk verzwegen werd. De beperking van de aansprakelijkheid treedt echter alleen dan in werking, wanneer de afgesloten dekking van de verzekering binnen het kader van de voorspelbaarheid van van zulke  materiële- en materiële gevolgschade ligt. Voor zover de verzekering volgens de voorwaarden niet hoeft uit te keren, zonder dat de dekking overschreden wordt, nemen wij de subsidiaire aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever over, maar beperkt tot de aansprakelijkheid volgens punt. 8.2. hierna.
 • 8.2 Verdere vorderingen tot schadevergoeding- en aanspraken op schadeloosstelling van de opdrachtgever zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor absolute aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet of grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lijf of gezondheid of de schending van een essentiële verplichting uit hoofde van een overeenkomst. In het geval van een verwijtbare schending van een essentiële verplichting uit hoofde van een overeenkomst zijn we echter alleen aansprakelijk voor de met de overeenkomst verbonden, te verwachten schade, zover niet wederom opzet of grove nalatigheid aanwezig is of wegens schade aan leven, lijf of gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de opdrachtgever is met de regelingen van punt 8 niet verbonden. 
 • 8.3 Voor zover de opdrachtgever volgens dit punt 8 recht op schadevordering heeft, verjaart deze met de afloop van de verjaringstermijn die geldt voor de aanspraak op vergoeding van materiële tekortkomingen volgens punt. 7.5. De verlenging in afzonderlijke gevallen (zie punt 7.5 zin 2) geldt hier niet.

9. Plaats van uitvoering, bevoegd gerecht en toepasselijk recht, taal van de overeenkomst

 • 9.1 Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen van de overeenkomst is ons hoofdkantoor. 
 • 9.2 Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 11.04.1980 (CISG) wordt niet toegepast. 
 • 9.3 Tussen ons en de opdrachtgever wordt toepassing van het Duitse Recht met uitzondering van punt 9.2 en met uitsluiting van de bepalingen van het conflictenrecht overeengekomen. De voorwaarden voor en de gevolgen van het in punt 6 overeengekomen eigendomsvoorbehoud vallen daarentegen onder het recht van de respectieve opslagplaats van de zaak, voor zover de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht onrechtmatig of niet doelmatig is.
 • 9.4 De taal waarin het koopcontract moet zijn opgesteld is Duits. Mocht de betekenis van de Duitse tekst en een vertaling van de teksten van de overeenkomst en de leverings- en betalingsvoorwaarden van elkaar afwijken, dan wordt aan de betekenis van de Duitse tekst voorrang gegeven.

10. De bindende aard van de overeenkomst

 • De overeenkomst blijft ook bij juridische ineffectiviteit van afzonderlijke punten in zijn voorwaarden of individuele punten in de leverings- en betalingsvoorwaarden bindend. De door het schrappen van de ineffectieve bepaling ontstane leemte dient te goeder trouw in de zin van de overeenkomst opgevuld te worden.

11. Arbitrageovereenkomst

 • 11.1 Alle geschillen of aanspraken die uit of in samenhang met dit contract voortkomen, met inbegrip van geschillen inzake geldigheid, inbreuk, ontbinding of nietigheid worden volgens de arbitrage van het internationale scheidsgerecht van de Oostenrijkse Economische Kamer (Verdrag van Wenen) bindend beslist.
 • 11.2 Het Duits materieel recht onder uitsluiting van het UN kooprecht en onder uitsluiting van de collisieregels is van toepassing.
 • 11.3 De taal tijdens de arbitrageprocedure is Duits

Versie: Augustus 2016