Inkoopvoorwaarden

van de Fa. Lock GmbH, Ertingen, Duitsland voor het handelsverkeer met leveranciers van buiten de Europese Unie en van buiten Zwitserland

 

1. Relevante voorwaarden

1.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties met de leverancier of andere aannemers (hierna gezamenlijk "leverancier" genoemd).
Ze zijn met name van toepassing op contracten voor de aankoop en/of levering van roerende goederen ("goederen"), ongeacht of de leverancier de goederen zelf produceert of inkoopt bij leveranciers (§§ 433, 651 BGB). Tenzij anders overeengekomen, zijn de inkoopvoorwaarden in de versie zoals deze geldig was op het moment van onze bestelling, of tenminste, zoals deze de laatste keer in schriftvorm aan de leverancier, als een raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige contracten is meegedeeld, van toepassing, zonder dat we er in elk afzonderlijk geval opnieuw op moeten wijzen. Ze zijn ook van toepassing als de leverancier, met name bij het aannemen van de bestelling of in de orderbevestiging, verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij hiermee uitdrukkelijk is ingestemd.

1.2 De inkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing, als de leverancier een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijk rechtspersoon, of een speciaal publiekrechtelijk fonds is.

2. Bestelling

2.1 Een bestelling van ons (Lock) geldt pas als geplaatst, als deze door ons schriftelijk is ingediend, ondertekend en ontvangen door de leverancier. Om te voldoen aan de schriftelijke vorm, is ook de tekstvorm overeenkomstig § 126 b) BGB voldoende. Mondelinge of telefonische bestellingen zijn voor ons alleen bindend als we ze door een schriftelijke bestelling achteraf hebben bevestigd. In individuele gevallen zijn door ons verstrekte tekeningen, inclusief toleranties, bindend. Door de bestelling te accepteren, bevestigt de leverancier, dat hij zich door de bestaande plannen te bekijken geïnformeerd heeft over het type uitvoering en de reikwijdte van de service. Bij duidelijke vergissingen, schrijf- en berekeningsfouten in de door ons verstrekte documenten, tekeningen en plannen, geldt voor ons geen aansprakelijkheid. De leverancier is verplicht om ons op de hoogte te stellen van dergelijke fouten, zodat onze bestelling gecorrigeerd en opnieuw geplaatst kan worden. Dit geldt ook voor ontbrekende documenten of tekeningen.

2.2 Afwijkingen in kwantiteit en kwaliteit ten opzichte van de tekst en inhoud van onze bestelling en latere contractwijzigingen worden alleen geacht te zijn overeengekomen, als we ze uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.

2.3 Tekeningen, gereedschappen, monsters, modellen, merken, ontwerpen en soortgelijke zaken, alsook kant-en-klare producten en halffabricaten, die door ons worden geleverd of namens ons worden vervaardigd, moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ze blijven ons eigendom en mogen alleen met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring aan derden worden geleverd. Tenzij in individuele gevallen anders overeengekomen, moeten deze onmiddellijk na het voltooien van de bestelling, zonder verzoek daartoe, aan ons worden geretourneerd. Producten die met dergelijke productieapparatuur, merken en verpakkingen zijn vervaardigd of gemarkeerd, mogen alleen met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring aan derden worden geleverd.

2.4 We behouden ons het recht voor om de bestelling om een belangrijke reden geheel of gedeeltelijk te annuleren. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging, is de leverancier verplicht om zijn werkzaamheden stop te zetten. We verplichten ons, om de overeengekomen prijs voor voltooide en door ons afgenomen goederen te betalen en de leverancier eveneens de kosten te vergoeden voor gedeeltelijk voltooide producten, alsook voor in het kader van het uitvoeren van de bestelling geleverde grondstoffen, tenzij de reden voor het opzeggen ligt bij de leverancier. De leverancier verplicht zich om onze instructies voor het gebruik van dergelijke materialen op te volgen. Er gelden voor de leverancier geen verdere aanspraken.

3. Leveringstermijnen

3.1 De overeengekomen leveringstijden en -termijnen zijn bindend. Ze lopen vanaf de datum van de bestelling. De goederen moeten binnen de leveringstermijn, of op de leveringsdatum, op de door ons opgegeven ontvangstlocatie zijn aangekomen. Indien vertragingen worden verwacht, dan moet de leverancier ons dit onmiddellijk schriftelijk melden en bij ons informatie inwinnen over onze beslissing over de instandhouding van de bestelling.

3.2 Komt de leverancier zijn verplichtingen niet na, dan hebben wij, indien een vaste leveringsdatum is overeengekomen, vanaf die datum, of anders na een herinnering, het recht om een contractuele boete van 0,5% van de netto bestelwaarde per begonnen week, maar ten hoogste 5% van de netto bestelwaarde en/of de waarde van het vertraagde deel van de bestelling, te eisen en/of ons uit het contract terug te trekken. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om verdere schadevergoeding te vorderen. De contractuele boete wordt verrekend met een vordering tot schadevergoeding.

3.3 Voor het verstrijken van de leveringstermijn zijn wij niet verplicht om de levering te accepteren.

4. Levering / Verpakking / Verzending

4.1 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is de leverancier niet gerechtigd om de door hem uit te voeren dienst te laten uitvoeren door derden (bijv. onderaannemers). De leverancier draagt het inkooprisico voor zijn diensten, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen (bijv. beperkte voorraad). De levering gebeurt, op kosten van de leverancier, gratis op de door ons opgegeven ontvangstlocatie (DDP "Delivery Duty Paid" Incoterms 2010). Indien wij, in uitzonderlijke gevallen, voor het transport moeten zorgen, dan moet de leverancier voor de door ons opgegeven wijze van transport kiezen, of anders de manier van transporteren en leveren, die voor ons het voordeligst is.

4.2 Het risico gaat pas op ons over, na acceptatie door onze ontvangstlocatie.

4.3 De verpakking is in de prijs inbegrepen. Is, bij uitzondering, hierover iets anders afgesproken, dan wordt de verpakking tegen kostprijs in rekening gebracht. De leverancier moet de door ons voorgeschreven verpakking kiezen en ervoor zorgen dat de verpakking de goederen beschermt tegen schade. Bij retourzending moet aan ons tenminste twee derde van de berekende waarde van de verpakking gecrediteerd worden.

4.4 In het geval van vrachtzendingen, moet ons op de dag van verzending een afzonderlijk verzendbericht worden toegezonden. Voor de rest moeten onze verzendinstructies nauwkeurig worden opgevolgd. Overschrijdingen zijn niet toegestaan.

5. Documentatie

5.1 Facturen, leveringsbonnen en pakbonnen moeten bij elke zending in tweevoud worden toegevoegd. Deze documenten moeten bevatten:

  • ons bestelnummer,
  • hoeveelheid en maateenheid,
  • bruto-, netto- en event. berekeningsgewicht,
  • artikelomschrijving met ons artikelnummer,
  • resthoeveelheid bij deelleveringen,
  • BTW-nummer.

5.2 Wordt de onder 5.1 vermelde inhoud niet op de factuur vermeld, dan komen alle gemaakte kosten, zoals parkeerkosten voor wagens, overslagkosten en dergelijke, voor rekening van de leverancier.

6. Prijzen en leveringsomvang

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd, zijn de overeengekomen prijzen vaste prijzen, tenzij de leverancier de betreffende prijzen in het algemeen verlaagt.

6.2 Alle extra zaken, zoals bijv. montagetekeningen, schetsen, berekeningen, hulpgereedschap, enz., die nodig zijn voor de fabricage van het te leveren product en de bijbehorende accessoires, zijn inbegrepen in de prijs en moeten na levering en goedkeuring aan ons worden overhandigd, inclusief de benodigde reserveonderdelenlijst.

7. Factuur / betaling / opdracht

7.1 Voor elke bestelling moet een afzonderlijke factuur worden afgegeven. Betaling vindt pas plaats, nadat de goederen of diensten volledig en zonder gebreken zijn ontvangen en na ontvangst van de factuur, tenzij deelbetalingen zijn overeengekomen. Voor gedeeltelijke leveringen geldt hetzelfde. Vertragingen door onjuiste of onvolledige facturen hebben geen invloed op kortingsperioden. In geval van korting, waarbij de korting ook geldt voor de binnen de gespecificeerde termijnen uitgevoerde deelbetalingen, vindt betaling plaats: tot 14 dagen na ontvangst van de factuur, onder aftrek van 3% korting, tot 30 dagen na ontvangst van de factuur netto.

7.2 Vorderingen die de leverancier op ons heeft mogen alleen met onze toestemming worden overgedragen aan derden. Betalingen worden alleen aan de leverancier gedaan. De rechten en plichten van de leverancier, voortkomend uit dit contract, zijn niet overdraagbaar tenzij wij daarmee schriftelijk instemmen.

8. Garantie / Garantierechten / Klachten

8.1 De leverancier neemt de verplichting op zich, dat de goederen, inclusief aanbiedingsvorm en etikettering, overeenkomen met onze gegevens. Onze bestelling of opdracht wordt professioneel en correct uitgevoerd volgens de heersende stand van de techniek.

8.2 Op grond van de wettelijke bepalingen, is de verkoper er in het bijzonder verantwoordelijk voor, dat de goederen, op het moment dat het risico op ons overgaat, de overeengekomen kwaliteit hebben. Als overeengekomen kwaliteit gelden in elk geval de productbeschrijvingen die - in het bijzonder door omschrijving of verwijzing in onze bestelling - onderwerp uitmaken van het betreffende contract, of die op dezelfde wijze als deze Inkoopvoorwaarden in het contract zijn opgenomen. Het maakt daarbij geen verschil, of de productbeschrijving van ons, van de verkoper, of van de fabrikant afkomstig is.

8.3 In afwijking van § 442, lid 1, zin 2 BGB (het Duitse burgerlijk wetboek), hebben wij ook onbeperkte garantierechten, als het gebrek op het moment dat het contract werd gesloten, bij ons - vanwege grove nalatigheid - onbekend was.

8.4 Voor de volgens goed koopmanschap geldende onderzoeks- en meldingsplicht gelden de wettelijke bepalingen (§§ 377, 381 HGB) met het volgende voorbehoud: onze onderzoeksverplichting beperkt zich tot gebreken die aan het licht komen tijdens externe inspectie van inkomende goederen, inclusief de leveringsdocumenten (bijv. transportschade, onjuiste of te geringe levering) of die tijdens steekproefsgewijs uitgevoerde kwaliteitscontrole ontdekt worden. Is een afname overeengekomen, dan geldt er geen onderzoeksverplichting. Voor het overige komt het er op aan, in hoeverre een onderzoek, rekening houdend met de omstandigheden van het individuele geval, volgens de normale bedrijfsvoering haalbaar is. Onze verplichting om later ontdekte gebreken te melden blijft onaangetast. Los van onze onderzoeksverplichting, geldt onze klacht (melding van gebreken) altijd als onmiddellijk en tijdig, als deze binnen 10 werkdagen na ontdekking of, in geval van duidelijke gebreken, vanaf levering, verzonden wordt.

8.5 Tot de aanvullende prestaties behoort ook het verwijderen van de defecte goederen en het opnieuw installeren. Worden de goederen in overeenstemming met hun type en het beoogd gebruik in een ander product ingebouwd of aan een ander product bevestigd, dan blijft ons wettelijk recht op vergoeding van de overeenkomstige kosten onaangetast. De kosten voor inspectie en aanvullende prestaties worden gedragen door de verkoper, zelfs als blijkt dat er eigenlijk geen sprake is van een defect. Onze aansprakelijkheid voor schade in geval van ongerechtvaardigde verzoeken om gebreken te verhelpen, blijft onaangetast; in zoverre zijn wij echter alleen aansprakelijk als we hebben erkend dat er geen sprake van een gebrek is, of dit door grove nalatigheid niet hebben erkend.

8.6 Onverminderd onze wettelijke rechten en de regelingen in Paragraaf 5 geldt: voldoet de verkoper, binnen een door ons vastgestelde redelijke termijn, niet aan zijn verplichting van aanvullende prestatie - naar onze keuze, door het defect te verhelpen (herstel), of door een defectvrij artikel te leveren (vervanging) -, dan kunnen wij het defect zelf verhelpen en van de verkoper een vergoeding of een overeenkomstig voorschot eisen, voor de noodzakelijke, hieruit voortvloeiende kosten. Mislukt de aanvullende prestatie door de verkoper, of is deze in onze ogen onvoldoende (bijv. door de bijzondere urgentie, het gevaar van bedrijfsveiligheid, of het dreigende optreden van onevenredige schade), dan wordt er geen termijn vastgesteld; we zullen de verkoper van dergelijke omstandigheden onmiddellijk op de hoogte brengen.

8.7 Verder hebben we, in het geval van een materieel of juridisch defect, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het recht op een verlaging van de aankoopprijs, of om ons uit de overeenkomst terug te trekken. Ook hebben wij het recht op vergoeding van de schade en de onkosten, volgens de wettelijke bepalingen.

9. Recht van verhaal leverancier

9.1 Naast onze garantieclaims bij gebreken, hebben we een onbeperkt wettelijk bepaalde recht van verhaal binnen een toeleveringsketen (Lieferantenregress volgens §§ 445a, 445b, 478 BGB). In het bijzonder hebben we het recht, om van de verkoper exact de aanvullende prestaties (herstel of vervanging) te verlangen, die wij aan onze klant in individuele gevallen verschuldigd zijn. Ons wettelijk bepaald keuzerecht (§ 439 (1) BGB) wordt hierdoor niet aangetast.

9.2 Voordat we een door één van onze klanten geclaimde tekortkoming erkennen of oplossen (inclusief vergoeding van kosten overeenkomstig §§ 445a (1), 439 (2) en (3) BGB), zullen we de verkoper op de hoogte brengen en hem, onder overlegging van een korte beschrijving van de feiten, om een schriftelijke verklaring vragen. Volgt hierop, binnen een redelijke termijn, geen onderbouwde verklaring en wordt er in onderling overleg ook geen oplossing gevonden, dan geldt de door ons toegekende de claim voor feitelijk gebreken geacht verschuldigd te zijn aan onze klant. In dat geval dient de verkoper het tegendeel te bewijzen.

9.3 Onze vorderingen, voortkomend uit het recht van verhaal, zijn eveneens van toepassing als de defecte goederen door ons, of een andere ondernemer, bijv. door inbouw in een ander product, verder verwerkt zijn.

10. Aansprakelijkheid van de producent

10.1 Is de verkoper verantwoordelijk voor een productschade, dan dient hij ons te vrijwaren van vorderingen door derden, voor zover de oorzaak binnen zijn controle en organisatie ligt en hij jegens derden persoonlijk aansprakelijk is.

10.2 Als onderdeel van zijn vrijwaringsverplichting, dient de verkoper in overeenstemming met §§ 683, 670 BGB, de kosten te vergoeden die voortvloeien uit, of verband houden met, een vordering van derden, inclusief door ons uitgevoerde terugroepacties. We zullen de verkoper - voor zover mogelijk en redelijk - informeren over de inhoud en reikwijdte van terugroepmaatregelen en hem de gelegenheid geven hierop te reageren. Alle andere juridische claims blijven onaangetast.

10.3 De verkoper is verplicht om een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, met een forfaitaire dekking van minimaal 5 miljoen Euro per schadegeval met persoonlijk letsel/materiële schade.

11. Eigendomsrechten

De leverancier is ervoor verantwoordelijk, dat wij door zijn levering en het gebruik ervan geen patenten of andere eigendomsrechten van derden schenden. Hij vrijwaart ons en onze klanten van alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke eigendomsrechten. Dit is niet van toepassing, als de leverancier de geleverde goederen heeft vervaardigd volgens door ons aan hem verstrekte tekeningen, modellen, of daarmee overeenkomende beschrijvingen of regelingen, en hij niet weet, of in verband met de door hem vervaardigde producten niet kan weten, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten.

12. Overmacht

Oorlog, burgeroorlog, exportbeperkingen of handelsbeperkingen als gevolg van een verandering in politieke omstandigheden, alsook legale stakingen, wettelijke uitsluitingen, bedrijfsstoringen, exploitatiebeperkingen, o.a. gebeurtenissen die de nakoming van de overeenkomst voor ons onmogelijk of onredelijk maken en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, worden beschouwd als overmacht en ontheffen ons van de verplichting tot tijdige afname, zolang deze omstandigheden voortduren. De contractpartijen zijn verplicht elkaar hiervan op de hoogte te stellen en hun verplichtingen te goeder trouw aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

De leverancier is verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle omstandigheden die het hem onmogelijk maken de leveringstermijn te halen, zodat we tijdig andere maatregelen kunnen treffen.

13. Bewaring / Eigendom

Geleverd materiaal blijft ons eigendom. Als zodanig moet het apart worden opgeslagen en mag het alleen worden gebruikt voor onze bestellingen. De leverancier is, ook buiten zijn eigen schuld, aansprakelijk voor waardevermindering of verlies. De producten die met het door ons geleverde materiaal zijn vervaardigd zijn in de respectieve staat van productie ons eigendom. De leverancier slaat deze artikelen voor ons op; in de aankoopprijs zijn de kosten voor het bewaren van de opgeslagen producten en materialen inbegrepen.

14. Bedrijfsgeheimen

De leverancier is verplicht om onze bestellingen en alle daarmee samenhangende commerciële en technische details te behandelen als een bedrijfsgeheim, tenzij het gaat om algemeen bekende kennis.

15. Opzeggen

In het geval dat de economische en financiële situatie van de leverancier aanzienlijk verslechtert, met name bij het openen van de schikkings- of insolventieprocedure over zijn vermogen, hebben we het recht om het contract op te zeggen, als door bovengenoemde omstandigheden de uitvoering van het contract in gevaar lijkt te komen. Door het aanvaarden van gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke diensten, na het ontstaan van één van de bovenstaande omstandigheden, wordt het recht om het contract verder te beëindigen niet beïnvloed.

16. Algemene bepalingen

16.1 Mocht een bepaling ongeldig of ineffectief zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige bepalingen. De partijen verplichten zich om een ineffectieve bepaling te vervangen door een bepaling die het economische doel van de ineffectieve bepaling het dichtst benadert en effectief is. Dit geldt niet voor ineffectiviteit als gevolg van een schending van §§ 305-310 BGB. In dat geval geldt de wettelijke regeling, tenzij een aanvullende interpretatie van het contract met het oog op het opvullen van de hiaten vereist is.

16.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen de leverancier en ons geldt, ook als de leverancier in het buitenland is gevestigd, het Duitse recht, met uitzondering van de wetten met betrekking tot de internationale aankoop van roerende goederen en de conflictregels.

16.3 De contracttaal is Duits. Mocht de betekenis van de contracttekst of van deze leverings- en betalingsvoorwaarden, bij een vertaling van de Duitse tekst in een andere taal anders zijn, dan heeft de betekenis van de Duitse tekst voorrang.

16.4 Plaats van uitvoering voor levering is de ontvangende fabriek, voor betaling de vestiging van ons bedrijf.

16.5 Is de leverancier een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon, of een speciaal publiekrechtelijk fonds, dan geldt als bevoegde rechtbank voor alle geregistreerde geschillen de voor onze vestiging bevoegde rechtbank. We hebben echter ook het recht om een procedure aan te spannen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de plaats waar de leverancier gevestigd is.

Versie: September 2019