Garantievoorwaarden

1. Garantieverklaring van Lock

De firma Lock GmbH, (verder "Lock" genoemd) biedt haar contractpartners een beperkte garantie voor de door haar vervaardigde producten onder de volgende voorwaarden en in de hieronder beschreven omvang. De verleende garantie geldt behoudens dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals die volgens de Wet Productaansprakelijkheid.

De producten van Lock zijn volgens de actuele stand van de techniek vervaardigde kwaliteitsproducten. De gebruikte materialen zijn zorgvuldig geselecteerd en worden, zoals ook het productieproces, onderworpen aan een voortdurende controle. Het opstellen en/of het verbouwen van de producten vereist bijzondere vakkennis. Derhalve mogen de producten van Lock uitsluitend door erkende installateurs, d.w.z. op het gebied van de aandrijftechniek gespecialiseerde bedrijven, met inachtneming van de geldige wettelijke bepalingen evenals de richtlijnen van de fabrikant (Lock) worden ingebouwd en in gebruik worden genomen.

2. Garantieperiode en garantie-omvang

Voor al onze producten geldt de wettelijk voorgeschreven garantieperiode van 12 maanden. Daarenboven bieden wij een garantie aan voor producten die vanaf 01-03-2020 bij Lock zijn gekocht. Lock garandeert dat haar producten met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden goed functioneren. Aanspraken op vergoeding van gevolgschade of uit productaansprakelijkheid alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In het kader van deze garantie worden gebreken verholpen die aantoonbaar gebaseerd zijn op een materiaalfout of een productie-/ontwerpfout. De garantietermijn wordt door de in het kader van deze garantieverklaring geleverde diensten niet verlengd.

2.1 Garantieperiode en omvang van de garantie buiten de Europese Unie

De volgende garantievoorwaarden gelden uitsluitend buiten de Europese Unie.

Voor de volgende producten bieden wij een garantie vanaf overdracht van het product aan de koper:
a) RMA-serie


a) Garantiebepalingen voor RMA-serie
Voor onze RMA-serie krijgt u een garantietermijn van 2 jaar. Er is alleen dan sprake van een garantieaanspraak voor de RMA-serie als het gebrek tot een functie-uitval van de buismotor leidt.

2.2 Garantieperiode en omvang van de garantie binnen de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie

De volgende garantievoorwaarden gelden uitsluitend binnen de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie.

Voor de volgende producten bieden wij een garantie vanaf overdracht van het product aan de koper:
a) EWA-serie met LSC 40.10 besturingseenheid
b) RMA-serie
c) BasicLine BLN 03

a) Garantiebepalingen voor EWA-serie met LSC 40.10 besturingseenheid
Voor onze EWA-serie krijgt u een garantietermijn van 10 jaar op

  • olielekkage

Er is sprake van een olielekkage als er een lekkage ontstaat die in strijd is met het systeem. Dit uit zich daardoor dat er permanent olie (gelekte hoeveelheid olie groter dan 60ml) uit het systeem lekt en dat het druppelen van de olie duidelijk zichtbaar is.

U krijgt een garantietermijn van 5 jaar op

  • alle mechanische componenten (zoals behuizing, drijfwerkonderdelen)

van onze EWA-serie. Er is alleen dan sprake van een garantieaanspraak voor mechanische onderdelen als het gebrek tot een functie-uitval van de elektronische aandrijving leidt.

U krijgt een garantietermijn van 3 jaar op

  • de controle-eenheid LSC 40 en de elektromotor

van onze EWA-serie. Er is alleen dan sprake van een garantieaanspraak voor de besturingseenheid LSC 40 en de elektromotor als het gebrek tot een functie-uitval van de elektronische aandrijving leidt.

b) Garantiebepalingen voor RMA-serie
Voor onze RMA-serie krijgt u een garantietermijn van 2 jaar.

Er is alleen dan sprake van een garantieaanspraak voor de RMA-serie als het gebrek tot een functie-uitval van de buismotor leidt.

c) Garantie voor de BLN-serie
Voor onze BLN-serie krijgt u een garantieperiode van 3 jaar op

  • de besturingseenheid LSC 40

De LSC 40-controle-eenheid vallen alleen onder de garantie als het defect leidt tot een functiestoring van de elektrische aandrijving.

3. Uitsluiting van de garantie

De verleende garantie omvat in het bijzonder niet:
a) producten van Lock die niet

  • in de kassenbouw voor dak-, zij-ventilatie en schermingen in kassen en tuincentra
  • in de stalbouw voor dak-, zij-ventilatie en heftoepassingen
  • in de sector heftechniek voor werkplatforms

worden gebruikt,

b) de slijtage van de producten,
c) de oppervlakken (bijv. vorming van corrosie, lakschade)
d) een hoeveelheid gelekte olie van minder dan 60ml (bijv. zweten van de aandrijving)
e) verkleuring in de lak of op de oppervlakken als gevolg van thermische belasting of overbelasting,
f) verkeerd transport en/of verkeerde opslag,
g) ondeskundig gebruik van breekbare delen,
h) ondeskundig gebruik en/of het gebruik (zoals overschrijding van de inschakelduur, overschrijding van de gemiddelde looptijden van de betreffende motorgroep, verkeerde bediening),
i) gebrekkig of ontbrekend onderhoud,
j) ondeskundige installatie of inbedrijfstelling,
k) het niet in acht nemen van de opbouwhandleiding en gebruiksaanwijzing evenals
l) technische wijzigingen aan het apparaat door personen die niet tot het bedrijf behoren,
m) beschadiging of vernietiging van het geleverde product als gevolg van overmacht of door milieu-invloeden (overstroming, elektrische schok, blikseminslag, aardbeving of dergelijke),
n) Uitval van het product op grond van onvoldoende dimensionering,
o) inbouw, onderhoud, reparatie en verzorging van de producten door ondeskundige personen,
p) beschadigingen aan het product die door de contractpartner, installateur of derden zijn veroorzaakt,
q) beschadigingen die toe te schrijven zijn aan normale slijtage of opzettelijke beschadiging; in geval van het opzettelijk veroorzaken van schade wordt een medeschuldigheid eensgezind meegeteld;
r) bij producten die niet volgens hun beoogde doel zijn of worden gebruikt.
s) bij schade door overmacht of natuurrampen, in het bijzonder, echter niet tot besluit bij overstromingen, brand of schade door vorst,
t) gebruik van reserveonderdelen die niet door Lock zijn vervaardigd of door deze aanbevolen zijn.

Eveneens uitgesloten van garantie zijn:

u) onderdelen van de installatie die niet door Lock zijn geleverd,
v) producten, waaraan door derden niet-geautoriseerd toebehoren is ingebouwd,
w) producten die kenmerken vertonen die op ondeskundige reparaties of overige ingrepen door derden wijzen.
x) producten die door niet hiervoor geautoriseerde werkplaatsen resp. personen gerepareerd zijn of waarbij getracht is deze te repareren.

4. Voorwaarden voor het afsluiten van de garantie-overeenkomst

De garantie-overeenkomst komt tot stand als de contractpartner van Lock

a) binnen 12 maanden vanaf datum van aankoop op de homepage van de Lock Antriebstechnik GmbH Homepage, op te roepen via Product Registratie of via de in de catalogus onder hoofdstuk "Serviceverwerking" vermelde alternatieve wegen een registratie uitvoert. (geldt alleen voor aandrijvingen met LSC 40.10 besturing).

en

b) aan Lock het serienummer van het door de garantietoezegging betroffen product doorgeeft. (geldt alleen voor aandrijvingen met LSC 40.10 besturing).

Voorwaarde voor de doeltreffendheid van deze garantie is een vakkundige installatie en deskundig onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en de erkende regels van de techniek, bijv. door een leerbedrijf of een geautoriseerd vakbedrijf evenals de inachtneming van de gebruiksaanwijzingen    alsook het gebruik van de technische handleidingen en instructies m.b.t. het onderhoud van Lock. Het is alleen dan een door Lock geautoriseerd vakbedrijf als het bij Lock een scholingscertificaat verkregen heeft dat niet ouder is dan 3 jaar. Worden er (reserve)onderdelen gebruikt, dan mogen het alleen onderdelen zijn die door Lock zijn vervaardigd of hierdoor zijn aanbevolen.

5. Handelswijze in geval van garantie

a) door schriftelijke weergave van de fout/vertoon van het product evenals het bewijs tegenover Lock wordt aangetoond dat het gebrek in de functionaliteit binnen de garantieperiode is opgetreden. Dit bewijs kan in het bijzonder worden geleverd door de betaalde rekening te tonen.

b) Garantieclaims dienen onverwijld, echter uiterlijk 2 weken na het bekend worden van een gebrek te worden ingediend. Na afloop van deze termijn is de vordering van rechten uit de garantie uitgesloten.

6. Verrichtingen in het geval van garantie

De verrichting in het geval van garantie is alleen beperkt tot de gratis vervanging of reparatie van het defecte product. De kosten voor het uitbouwen en opnieuw installeren, evenals de transportkosten dienen door de contractpartner te worden voldaan.
Het is aan Lock om te beslissen om als alternatief het ontbrekende product te repareren, een vervanging uit te voeren of de contractpartner de koopprijs te vergoeden, waarbij reparatie als voorkeur geldt. De gewoonlijke gang van zaken is dat de contractpartner het ontbrekende product met voorafgaande goedkeuring door Lock door een vakman ter plaatse laat repareren resp. vervangen.
Wanneer Lock er door middel van een schriftelijke toezegging voor kiest om de reparatie enz. zelf uit te voeren, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor (reserve)onderdelen, installatie en eigen arbeidskosten evenals eventuele uitgaven voor transport of verzending van het product voor rekening van Lock.
De contractpartner dient het product toegankelijk te maken. In het geval van vervanging wordt het oude product gratis vervangen door een nieuw product van hetzelfde soort, dezelfde kwaliteit en hetzelfde type. Indien het betreffend product op het moment van de vermelding van het gebrek/het tonen van de fout niet meer wordt vervaardigd, is Lock Antriebstechnik GmbH gerechtigd om een gelijksoortig product te leveren. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat de elektrische aansluitwaarden en het aantal omwentelingen (rpm) van de vervangende aandrijving ten opzichte van de oude aandrijving afwijken. Transport resp. verzending naar en vanuit Lock resp. naar de betreffende contractpartner, elke demontage of elke hernieuwde installatie van het product of elke andere bijzondere maatregel mag uitsluitend met voorgaande schriftelijke goedkeuring van Lock worden uitgevoerd. Indien Lock schriftelijk instemt met de gerechtvaardigde maatregel, draagt Lock de kosten die door de uitvoering van de maatregel ontstaan.
Indien blijkt dat een defect aan het product niet door deze garantie wordt gedekt, dienen de kosten die bij de verzending en het transport van het product zullen ontstaan door de contractpartner zelf te worden voldaan. Bovendien dient de contractpartner de kosten inclusief eventuele arbeidskosten te dragen die bij het onderzoek van het product ontstaan evenals de kosten van de demontage en hernieuwde installatie van het product, voor zover dergelijke kosten worden gemaakt. Indien de contractpartner, nadat hij geïnformeerd is over het niet verlenen van de garantie en over de bij de reparatie vermoedelijk tot stand komende kosten, wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd, dient hij ook de kosten voor de onderdelen en de arbeidskosten te dragen.

7. Aansprakelijkheid

De garantieverklaring verleent geen aanspraak op vergoeding van gevolgschade van welke vorm dan ook of overige schadeclaims. Van deze restrictie uitgezonderd zijn dwingend wettelijke bepalingen, volgens die de fabrikant buiten deze vrijwillige garantieverklaring aansprakelijk is.

8. Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Voor deze garantie geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprechtakkoord. Plaats van nakoming voor de verplichtingen uit deze garantie is Ertingen, Duitsland. Voor zover toegestaan is de plaats van vestiging van de firma Lock Antriebstechnik GmbH, Ertingen, de rechtelijke bevoegdheid.

stand: 08.2020